Obchodní podmínky

Sano ProEQUI - všeobecné obchodní podmínky 

vypracované v souladu s 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů

pro smluvní vztahy v rámci projektu Sano PROEQUI mezi prodávajícím – obchodní společností Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r.o. - a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále též „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 občanského zákoníku “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 2. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sanoproequi.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající potvrdí na emailovou adresu kupujícího jeho objednávku učiněnou prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (viz čl. II těchto obchodních podmínek).
 4. Odesláním objednávky přes webové rozhraní obchodu způsobem podle čl. II níže vyjadřuje kupující bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že bere bezvýhradně na vědomí svůj závazek zaplatit kupní cenu objednávaného zboží.

Oddíl A – obecná ustanovení o prodeji zboží

Článek II.

Objednací a dodací podmínky

 1. Kupující je oprávněn objednávat od prodávajícího výrobky z nabídkového sortimentu prodávajícího podle své potřeby formou vyplnění objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího. Objednávky je kupující povinen zasílat prodávajícímu prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího na kontakty uvedené na webových stránkách prodávajícího.
 2. Kupující je oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní na Webové stránce na základě registrace; objednávky kupující provádí ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), případně též bez registrace, pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje. 
 3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku a zaplatit“.
 4. Prodávající je povinen potvrdit neprodleně doručení objednávky, a to na kontakty, které kupující pro ten účel v objednávce písemně určí. V tomto potvrzení zašle prodávající kupujícímu rovněž znění těchto podmínek.
 5. Každá objednávka musí obsahovat minimální obsahové náležitosti označené v interaktivním formuláři umístěném na webových stránkách prodávajícího hvězdičkou.
 6. Prodávající je oprávněn ověřit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ze strany kupujícího na objednávkovém formuláři, správnost objednávky a vážnost projevu vůle kupujícího.
 7. Dodací lhůta objednávaného zboží činí minimálně 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy (viz čl. I odst. 3 výše).
 8. Kupující je povinen dodané zboží na výzvu prodávajícího (resp. dopravce určeného prodávajícím) převzít a převzetí písemně potvrdit na dodacím listu. Kupující je oprávněn požadovat jedno písemné vyhotovení dodacího listu.
 9. Kupující se zavazuje zboží převzít, pokud je obal zásilky nepoškozený. Bude-li při předání zboží zjištěno poškození obalu, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout a uvést na přepravní dokumenty (dodací list) předložené přepravcem důvod takového odmítnutí zboží. Vytkne-li kupující poškození obalu později, je prodávající oprávněn namítnout opožděnou reklamaci.
 10. Zboží je dodané:
 11. a) dnem, kdy kupující zboží fakticky převezme, nebo
  b) dnem, kdy prodávající umožní v souladu se smlouvou kupujícímu zboží převzít a kupující zboží nepřevezme v rozporu se smlouvou (tím není dotčeno oprávnění odmítnout převzetí zboží podle odst. 9),

  dále též “den dodání zboží”.

  Situací podle písm. b) se rozumí i případ, kdy prodávající zboží dopraví na místo určení, kupující však v místě plnění neposkytne potřebnou součinnost (např. není přítomen, není kontaktní náhradním způsobem – přes sms či jiné telekomunikační platformy). V takovém případě je kupující povinen nahradit prodávajícímu vícenáklady spojené s náhradním doručením zboží.
 12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Bude-li zboží dodané podle odst. 10 písm.b), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve 0,05% z celkové kupní ceny za každý den, kdy bude zboží fakticky zůstávat ve sféře vlivu prodávajícího proto, že nedošlo k jeho skutečnému převzetí ze strany kupujícího. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 14. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží, s jehož dodávkou je prodávající v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

Článek III.

Uživatelský účet

 1. Při registraci – založení uživatelského účtu – je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při změně takto poskytnutých údajů informovat prodávajícího za účelem včasného provedení aktualizace údajů.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Kupující je oprávněn požádat o zrušení svého uživatelského účtu, prodávající je povinen takové žádosti vyhovět. K zrušení uživatelského účtu je prodávající oprávněn i v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, popř. poruší-li podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze smlouvy s prodávajícím. Prodávající je povinen kupujícího o zrušení uživatelského účtu vhodným způsobem informovat.
 5. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet může být dočasně nefunkční z důvodu nutné údržby hardwarového či softwarového vybavení prodávajícího či z důvodu nutné údržby hardwarového či softwarového vybavení třetích osob.

Článek IV.

Kupní cena. Platební podmínky

 1. Cena zboží bude účtována podle aktuálních ceníků prezentovaných na webových stránkách prodávajícího ke dni doručení objednávky kupujícího prostřednictvím webové platformy; prodávající je v souladu s § 1752 občanského zákoníku oprávněn ceníky měnit. Tím není dotčeno právo ujednat si kupní cenu zvláštním ujednáním v kupní smlouvě – takové ujednání má přednost před ceníkem. 
 2. Kupní cenu je nezbytné uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího (303440214/0300 – nebude-li určen jiný účet):
  - prostřednictvím platebního systému „ThePay“, popř.
  - standardním příkazem k bezhotovostní úhradě z účtu.
  Dokud nedojde k připsání sjednané kupní ceny ve prospěch účtu prodávajícího, není prodávající povinen objednané zboží podle objednávky expedovat, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.
 3. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn požadovat kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 30 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit formou písemného oznámení adresovaného kupujícímu. Tím není dotčen nárok prodávajícího na úroky z prodlení, smluvní pokutu a náhradu vzniklé škody.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu na částku odpovídající sjednané kupní ceně (včetně případných dalších souvisejících nákladů) daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci objednávky.

Článek V.

Přechod nebezpečí škody na zboží. Nabytí vlastnického práva.

 1. Ve smluvním vztahu podle čl. I přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího dnem dodání zboží (čl.II odst. 10).
 2. Uzavřou-li smluvní strany smlouvu ve smyslu čl. I těchto podmínek, vlastnické právo ke zboží dodanému na základě této smlouvy přechází na kupujícího:

situace

nabytí vlastnického práva

platba kupní ceny předem

dnem dodání zboží (viz oddíl A, čl. II odst. 10)

odběr zboží předem

dnem úplné úhrady kupní ceny zboží (včetně příslušenství)

Článek VI.

Odpovědnost za vady zboží

 1. Pokud prodávající nedodá zboží v sortimentu, množství nebo jakosti odpovídajících požadavkům kupujícího podle objednávky, má zboží vady.
 2. Kupující se zavazuje provést důkladnou prohlídku zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději  první den následující ode dne dodání zboží (čl.II odst. 10) a případně zjištěné zjevné vady zboží písemně vytknout prodávajícímu. Pro tento účel je postačující i elektronická zpráva doručená na emailovou adresu, kterou prodávající kupujícímu sdělil při uzavírání smlouvy, popř. prostřednictvím jiných elektronických komunikačních prostředků umožňujících opětovné zobrazení zprávy (whatsapp, messenger). Vytkne-li kupující zjevné vady zboží později, je prodávající oprávněn namítnout opožděnou reklamaci.
 3. Prodávající poskytuje na zboží ze svého nabídkového sortimentu záruku, jejíž přesná délka je uvedena na Webové stránce u každé nabízené položky zboží samostatně a která nepřesahuje (s ohledem na povahu zboží nabízeného v projektu Sano PROEQUI) 4 měsíce; je-li doba expirace vyznačená na obalu zboží kratší, končí záruka dnem expirace uvedeným na obalu zboží. 
 4. Pokud bude dodané zboží v průběhu záruční doby jeho dodání kupujícímu vykazovat vady, je kupující povinen o zjištěných vadách prodávajícího písemně informovat bez zbytečného odkladu a v písemném oznámení o reklamaci zároveň určit, který nárok vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží v souvislosti se zjištěnými vadami uplatňuje. Pro tento účel je postačující i elektronická zpráva doručená na emailovou adresu, kterou prodávající kupujícímu sdělil při uzavírání uzavírání smlouvy, popř. prostřednictvím jiných elektronických komunikačních prostředků umožňujících opětovné zobrazení zprávy (whatsapp, messenger). Vytkne-li kupující zjištěné vady zboží později, je prodávající oprávněn namítnout opožděnou reklamaci.
 5. Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit následující nároky:
  - dodání náhradního zboží stejného druhu, nebo
  - přiměřenou slevu z kupní ceny, popř.
  - odstoupení od smlouvy.
 6. Je-li reklamace oprávněná a představuje-li zjištěná vada nepodstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující opráněn uplatnit následující nároky:
  - přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Neučiní-li kupující volbu nároku v písemné reklamaci vady, je oprávněn určit způsob kompenzace vady prodávající.
 8. Pokud kupující neoznámí vadu zboží včas (viz čl. II odst. 9, čl. VI odst. 2 a 4 výše), je prodávající oprávněn namítnout opožděnost reklamace.

Oddíl B – speciální pravidla pro ochranu spotřebitelů

Článek VII

Odstoupení spotřebitele od smlouvy.

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která končí uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
  Tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.
 2. Spotřebitel je v případě využití právo k odstoupení od smlouvy podle odst. 1 povinen doručit prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje:
  a) označení prodávajícího
  b) text: „oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:“
  c) označení zboží, jehož se týká smlouva, od které spotřebitel odstupuje
  d) datum objednání zboží
  e) datum obdržení zboží
  f) jméno a příjemní spotřebitele
  g) adresa spotřebitele
  h) podpis spotřebitele.

  Spotřebitel je oprávněn využít k odstoupení od smlouvy formulář zveřejněný na webových stránkách prodávajícího.
 1. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen předat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. Pokud spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží prodávajícímu nevrátí, popř. je vrátí poškozené, odpovídá prodávajícímu za způsobenou škodu.
 2. Pokud spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, prodávající mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. To se netýká nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání, který zvolil spotřebitel a který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro počáteční transakci, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Článek VIII

Práva spotřebitele z vadného plnění. 

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
 2. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se podle platné právní úpravy za to, že věc byla vadná již při převzetí; v případě zboží zařazeného do projektu Sano PROEQUI platí s ohledem na povahu tohoto zboží (zboží s omezenou použitelností) pro uplatnění vad výlučně záruční doba určená prodávajícím; je-li doba exspirace vyznačená na obalu zboží kratší, končí záruka dnem exspirace uvedeným na obalu zboží
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době.
 4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 5. V souvislosti se zjištěním vad zboží je spotřebitel oprávněn uplatnit nároky způsobem a v rozsahu podle oddílu A, čl. VI.
 6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sanoproequi.cz, popř. prostřednictvím jiných elektronických komunikačních prostředků umožňujících opětovné zobrazení zprávy (whatsapp, messenger).. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, popř. prostřednictvím jiných elektronických komunikačních prostředků umožňujících opětovné zobrazení zprávy (whatsapp, messenger)..
 7. Spotřebitelský spor z kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn řešit rovněž mimosoudně postupem podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Oddíl C – Společná ustanovení

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Písemná korespondence, u které tyto obchodní podmínky nepovolují výslovně eletkronickou formu, musí proběhnout ve formě doporučené listovní zásilky.
 2. Záležitosti, které tyto obchodní podmínky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 3. Přijetím návrhu prodávajícího ve smyslu čl. I prodávající a kupující potvrzují, že jsou seznámeni s všeobecnými obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

V Domažlicích dne 1.1. 2023

Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r.o.